GAIN NATURAL IMMUNITY
Mushroom effect

Dermanlyk kömelek

biz hakda

2003-nji ýylda döredilen Wuling, organiki dermanlyk kömelekleri we iýmit goşundylaryny öndürmekde we gaýtadan işlemekde ýöriteleşen biotehniki kärhanadyr.Hytaýda başlandy we ösdürildi, indi Kanadada ýaýbaňlaşdyk we dürli kömelek önümlerini onlarça hödürleýäris.

ORGANIK ekiş fermasy

Organiki ekiş bazamyz, Wuyi dagynyň günorta eteginde ýerleşýär, meýdany 800 mu.Wuyi dagy Hytaýyň esasy goraghanalarynyň biridir, daş-töwerekdäki howa arassa we emeli hapalanmaz we derman kömelekleriniň ösmegi üçin örän amatly.

oem goldaýarys

2003-nji ýyldan başlap, dünýäde müşderilerimiziň sanyny artdyrdyk we dünýäniň 40-dan gowrak ýurduna yzygiderli iberýäris.Ippingük daşamak meselesinde wagtynda ibermek üçin elimizden gelenini edýäris we muny dolandyrmak üçin ajaýyp toparymyz bar.Gözleg, satuw we önümçilik boýunça 75-den gowrak işgärden ybarat toparymyz bar.

Gözleg we hil gözegçiligi

Önümçiligiň her nokadynda degişli işjeň maddalaryň derejesi üçin önümimize gözegçilik edýäris, şonuň üçin sizden yzygiderli we ýokary kuwwatly esasy material ýa-da taýýar önüm bolar.Biz ISO 22000 kepillendirilen we zerur bolanda SGS synag hasabatlaryny berip bileris.Mundan başga-da, biziň hilimiz, ulanylýan çig malyň jikme-jik saýlanylmagyndan we ösdürip ýetişdirmekde öňdebaryjy tejribeden gelýär.

Önümlerimiz

wuling

Derman kömelek ekstrakty

Kömelek önümlerimiziň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin wul biotehniki.Wuling biotehniki kömelek önümlerimiziň howpsuzlygyny üpjün etmäge borçlanýar.Kömelek ekstraktlary üçin hil ülňüleri şulary öz içine alýar: kömelegiň daşky görnüşi, reňki we bölejikleri, tagamy, ysy, toruň ululygy, dykyzlygy, çözülişi, bioaktiw komponentleriň hil we mukdar taýdan derňewi, çyglylyk, kül düzümi, agyr metallar, pestisid galyndylary, mikrob seljermesi we ş.m. Biz berk hil standartlaryna eýerýäris.

wuling

reishi kofesi

Dermanlyk kömelek bilen täsirli işleýän içgiler goşuldy.
Organiki kepillendirilen meşhur ingredient tozy.
Kofe, çaý, miwe tozy, zerdeçal tozy, Maça tozy, Probiotics, Protein Poroşok.
100-den gowrak müşderi formulany we tagamy kanagatlandyrdy.
Tagamdan daşky gutuda özleşdirilen.
Bir duralga hyzmaty, satmaga taýyn.

wuling

Derman kömelek kapsulalary

Müşderiler tarapyndan 100-den gowrak işleýiş formulasy kanagatlandyryldy.
Organiki tassyklanan GMP kepillendirilen öndüriji.
FDA, USDA / EU ORGANIC, HACCP, ISO22000, KOSHER, HALAL şahadatnamalary.
Hiliň başyndan ahyryna çenli gözegçilik.
Formuladan çüýşe aýratynlaşdyrylan önümler.

dermanlyk kömelek hakda näme bilýäris?

Gmp & Amp;fda kepillendirilen
Markaňyz üçin 100% adaty ýasaldy.
Gowy önümçilik çyzygy.
Özüňiziň ajaýyp markaňyzy sazlamak üçin hünärmen formulýatorlarymyz we gaplaýyş dizaýnerlerimiz bar!

habarlar we maglumatlar

serezniy181124186

Kömelek size peýdalymy?

Kömelekler bedeni güýçlendirmek, qi tonlamak, detoksifikasiýa we rak keseline garşy täsirleri bar.Kömelek polisakarid kömelekleriň miweli bedeninden esasan mannan, glýukan we beýleki böleklerden alnan işjeň maddadyr.Immunoregulirleýji serişdedir.Geçirilen gözlegler, len ...

Jikme-jiklikleri görüň
tbralnina200300209

Çaga kömelek näme

Çaga kömelekleri “tokaý göwheri” we “Sibir Ganoderma lucidum” diýlip atlandyrylýar.Ylmy ady Inonotus obliquus.Esasanam gaýynyň gabygynyň aşagynda parazitli ýokary ulanylyş gymmaty bolan iýilýän kömelekdir.Esasan Sibirde, Hytaýda, Demirgazyk Amerikada ...

Jikme-jiklikleri görüň
Fresh picked medicinal Ganoderma lucidum

Ganoderma lucidumyň adam osteosarkoma öýjüklerine garşy antikanser täsiri

Biziň gözlegimiz, Ganoderma lucidum / reishi / lingzhi vitro-daky osteosarkoma öýjüklerinde antitora garşy häsiýetleri görkezýändigini görkezýär.Ganoderma lucidumyň Wnt / β-katenin signalyny basyp, döş mäziniň öýjükleriniň ösmegini we göçmegini saklaýandygy anyklandy.Fokus ýelimleriniň bozulmagy arkaly öýken rakyny basýar ...

Jikme-jiklikleri görüň
shiitake Mushroom Extract

Shiitake kömelekleriniň peýdalary

Dag hazynalarynyň şasy hökmünde tanalýan Şiitake ýokary belokly, az ýagly iýmit iýmitidir.Dinhli neberelerdäki hytaý lukmançylyk hünärmenleri şiitake barada meşhur pikir alyşýarlar.Häzirki zaman lukmançylygy we iýmitlenişi çuňňur gözlegleri dowam etdirýär, şiitake-iň dermanlyk gymmaty hem hemişe ...

Jikme-jiklikleri görüň
Herbal Medicine Reishi Spore Oil Softgel

Reishi Spore Oil Softgel näme

Ganoderma baradaky hytaý gözleglerini müňlerçe ýyl ozal gözläp tapyp bolar, ganoderma lucidum üçin “Shennong Materia Medica”, “Gadymy döwürlerden bäri iň oňat iýmit gymmaty hökmünde reişiniň adam saglygyna köp peýdasy bar.Onuň esasy netijeliligi bejergide we ...

Jikme-jiklikleri görüň